Teamcoachning

Ett team är en samling individer med gemensamt syfte och mål. De är beroende av varandra för att kunna fullgöra syftet och uppnå målet. Ett team reflekterar tillsammans för att anpassa beteenden, processer och bli mer välfungerande.  Vare sig ni är ett nytt eller gammalt team, tillfälligt eller bestående, välfungerande eller dysfunktionellt så finns det alltid utvecklingspotential inom teamet. I teamcoachning ser man hela teamet som en enhet och coachen leder teamet genom processen. Vi tittar på nuläget och identifierar det önskade läget, klargör vilka aktiviteter som kräver teamets gemensamma ansträngningar och skapar en rutin för regelbunden gemensam reflektion. 


Resultat av teamcoachning
  • Ökad motivation och drivkraft
  • Medvetenhet av roller i teamet
  • Ökad arbetsglädje
  • Tydlig ansvarsfördelning
  • Tydligare kommunikation 
  • Identifiera teamets framgångsfaktorer
  • Medvetenhet om teamets beteenden
  • Ökad tillit i teamet
  • Ökad produktivitet och lönsamhet

Upplägg teamcoachning

Teamcoachning sträcker sig ofta över en längre period upp till 6 månader och kombineras gärna med workshops.